فرم اطلاعات پایه ای و شرح شغل (جديد)

  • در این قسمت عنوان پست مسئول مافوق نوشته شود نه نام و نام خانوادگی
  • مثال) گسترش شبكه فروش موثر و ترويج و معرفي محصولات شركت با ايجاد ارتباط با مشتريان بالقوه و جديد و حفظ ارتباط با مشتريان فعلي از طريق مديريت اثر بخش كاركنان بخش فروش و بازاريابي و تبليغات و شركت در سمينار ها و نمايشگاهها و ماموريت هاي داخلي و خارجي، تعامل مناسب با ديگر واحد هاي مربوطه و ارائه گزارشات مستمر به مديرعامل