ویژگی های عملکردی و روانشناختی مشاغل (جديد)

  • *** توجه: این فرم ویژه ارزيابي ابعاد عملكردي و روانشناختي شغل می باشد.***

  • الف) شاخص های رفتاری:

    هر كدام از شاخص هاي رفتاری زير تا چه اندازه در فرايند ارزيابي دوره اي متصدي اين شغل حائز اهميت مي باشد؟
  • ب) شاخص های عملکردی:

    هر كدام از شاخص هاي عملکردی زير تا چه اندازه در فرايند ارزيابي دوره اي متصدي اين شغل حائز اهميت مي باشد؟
  • ج) شاخص های اختصاصی:

    اين شاخص ها مستقيماً در ارتباط با وظايف سازماني فرد بوده و جنبه اختصاصي دارد بطوري كه در هر شغل متفاوت از مشاغل ديگر مي باشد. اين شاخص ها مي تواند كمي يا كيفي و يا از هر دو نوع باشند. به عنوان مثال "ارائه به موقع کارکرد کارکنان جهت محاسبه حقوق و دستمزد" برای مسئول کارگزینی شاخص اختصاصی قلمداد می گردد. یا "تلاش موثر در جهت گسترش سهم بازار سازمان" برای کارشناس بازاریابی نوعی شاخص اختصاصی محسوب می شود.